Kompletní dodávky materiálů a služeb pro energetický průmysl

Firma rt steel s.r.o. zajišťuje výrobu a dodává: hutní materiál, ocelové trubky a tyče, nerezové a bezešvé trubky, speciální materiály na výrobu kotlů a části energetických zařízení a jiný ocelový a hutní materiál.

Propagace

Projekt – marketing

Naše společnost rt steel s.r.o. realizuje projekt s názvem „Zahraniční propagace a marketingové aktivity společnosti rt steel s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008558, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti rt steel s.r.o. na zahraničních veletrzích pořádaných po celém světě. Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a podpora expanze společnosti rt steel s.r.o. na zahraniční trhy. Prezentací společnosti na zahraničních výstavách pomůže stabilizovat a posílit pozici společnosti na stávajících i nových zahraničních trzích.

Veletrh - Asia Power Week 2017, Thajsko

Veletrh - Las Vegas 2017, USA

Veletrh - Düsseldorf 2018, Německo

Snížení energetické náročnosti
průmyslového objektu společnosti rt steel s.r.o.

Naše společnost rt steel s.r.o. realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu společnosti rt steel s.r.o. “, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj pod reg.číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002233. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je snížení energetických ztrát prostřednictvím celkového zateplení budovy (zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní a světlíků, zateplení střechy, modernizace soustavy osvětlení atd.)

 

 

Výzkum a vývoj metody cladding ve společnosti rt steel s.r.o.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Výzkum a vývoj metody cladding ve společnosti rt steel s.r.o.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019486, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Předmětem projektu je pořízení technologie umožňujících výzkum a vývoj v oblasti navařování superslitiny.
Cílem projektu je rozšíření stávajícího výzkumně-vývojového centra společnosti, kde budou prováděny aktivity výzkumu a vývoje navařování superslitiny, díky kterému má materiál schopnost odolávat vysokému namáhání a širokému rozsahu teplot, extrémní korozi, kyselým podmínkám a oxidaci z drsných prostředí zejména ve významných energetických provozech, jako jsou spalovací prostory a kouřovody tepláren, elektráren, spaloven atd. Realizace projektu umožní posílení, zpřesnění a zkvalitnění výzkumných a vývojových aktivit. Realizací projektu dojde ke zvýšení počtu inovovaných produktů uváděných na trh a posílení konkurenceschopnosti společnosti na evropské úrovni, což pozitivně ovlivní její pozici na trhu.

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
Rozpis nabízených technologií pro účely VaV:
⦁ Automatický svařovací systém
Bližší informace: www.rtsteel.cz – Ing. Tomáš Šimčík, tel. +420 736 750 332

 

Výměna zdroje tepla v penzionu na staré faře

Společnost rt steel s.r.o. realizuje v penzionu Stará fara za finanční podpory EU výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, jež bude využíváno pro vytápění a přípravu teplé vody. Tím dojde ke snížení energetické náročnosti provozu společnosti a spotřeby energií v objektu penzionu a také ke snížení vypouštění emisí do ovzduší.

 

Projekt energetické úspory
ve výrobní hale společnosti rt steel s.r.o.

Naše společnost rt steel s.r.o. zrealizovala „Projekt energetické úspory ve výrobní hale společnosti rt steel s.r.o. “, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj pod reg.číslem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.